In Stock

تله‌بخار ترموستاتیکی اسپیراکس سارکو

اسپیراکس سارکو Spirax Sarco

Float & Thermostatic Steam Traps

تله‌بخار ترموستاتیکی اسپیراکس سارکو

تله بخار

Steam trap , بخار پس از انتقال گرمای‌نهان تبخیر خود در تجهیزات به کندانس چگالیده تبدیل می‌شود. ممکن است زمانی فرا برسد که بخشی از بخار زنده قبل از تبدیل به کندانس از تجهیز مورد نظر ما خارج شود. وظیفه تله‌ بخار جلوگیری از خروج بخار زنده است. بنابراین تله‌بخار آخرین نقطه حضور بخار زنده می باشد .

تله های بخار همچنین منجر به خروج هوا و گازهای محلول که به عنوان عایق و عامل نارسایی در سیستم محسوب می گردد، می شود. در واقع وظیفه تله بخار، زدایش کندانسه، هوا و دی اکسید کربن از سیستم لوله کشی به محض تجمع این گازها و با حداقل رسانیدن اتلاف بخار است. زمانی که بخار، گرمای نهان ارزشمند خود را آزاد می کند و چگالیده می شود، این کندانسه داغ باید بلافاصله از سیستم جدا شود تا از بروز پدیده ضربه قوچ جلوگیری گردد. وجود هوا در سیستم بخار، بخشی از حجم سیستم را که قاعدتاً باید توسط بخار اشغال شود به خود اختصاص می دهد

قیمت تله بخار

اطلاعاتی درمورد اسپیراکس سارکو , اسپیراکس سارکو Spirax Sarco  , انواع تله بخار  , تله بخار ,  تله‌بخار ترموستاتیکی اسپیراکس سارکو , سفتی ولو , نمایندگی اسپیراکس سارکو  , نمایندگی تله بخار , قیمت تله بخار و غیره را از ما بخواهید .

قیمت تله بخار

Float & Thermostatic Steam Traps

These extremely versatile traps work efficiently on both light and heavy condensate loads. Although compact in size, their discharge capacity is high and continuous, ensuring maximum heat transfer

دانلود کنید

بازگشت به بالا